ลงทะเบียนนัดหมายนวดแผนไทย สบยช.

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จแล้ว สามารถติดต่อที่งานเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ จากนั้นให้ติดที่งานกายภาพบำบัด นวดแผนไทย อาคารพลอยไทย
เจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา14.00 น.- 16.30 น. ก่อนวันลงทะเบียน 1 วัน
คลินิกเวชระเบียน เปิดให้บริการเวลา 07.30-10.15 น.
ในกรณีที่เข้าลงทะเบียนตามวันที่ต้องการไม่ได้ แสดงว่าคิวนัดหมายนั้นเต็ม
ลงทะเบียนนัดหมายตอนนี้เลย !