ลงทะเบียนนัดหมายนวดแผนไทย สบยช. สำหรับผู้ป่วยนอก

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 น.- 16.30 น. ก่อนวันลงทะเบียน 1 วัน
วันที่เข้ามาใช้บริการให้ติดต่อที่งานเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ จากนั้นให้ติดที่งานกายภาพบำบัด นวดแผนไทย อาคารพลอยไทย
คลินิกเวชระเบียน เปิดให้บริการเวลา 07.30-10.15 น.
ในกรณีที่เข้าลงทะเบียนตามวันที่ต้องการไม่ได้ แสดงว่าคิวนัดหมายนั้นเต็ม
วันที่เปิดให้บริการ จำนวนที่เปิดรับลงทะเบียน จำนวนที่ลงทะเบียนไปแล้ว Action
วันศุกร์ 21/06/2567 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.10
วันศุกร์ 21/06/2567 เวลา 08.30 น. - 09.45 น.20
วันศุกร์ 21/06/2567 เวลา 09.45 น. - 11.00 น.20
วันศุกร์ 21/06/2567 เวลา  11.00 น. - 12.00 น.20
วันที่เปิดให้บริการจำนวนที่เปิดรับลงทะเบียนจำนวนที่ลงทะเบียนไปแล้วAction
วันจันทร์ 24/06/2567 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.10
วันจันทร์ 24/06/2567 เวลา 08.30 น. - 09.45 น.20
วันจันทร์ 24/06/2567 เวลา 09.45 น. - 11.00 น.20
วันจันทร์ 24/06/2567 เวลา  11.00 น. - 12.00 น.20
วันที่เปิดให้บริการจำนวนที่เปิดรับลงทะเบียนจำนวนที่ลงทะเบียนไปแล้วAction

Social Share