ลงทะเบียนนัดหมายนวดแผนไทย สบยช. สำหรับผู้ป่วยนอก

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 น.- 16.30 น. ก่อนวันลงทะเบียน 1 วัน
วันที่เข้ามาใช้บริการให้ติดต่อที่งานเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ จากนั้นให้ติดที่งานกายภาพบำบัด นวดแผนไทย อาคารพลอยไทย
คลินิกเวชระเบียน เปิดให้บริการเวลา 07.30-10.15 น.
ในกรณีที่เข้าลงทะเบียนตามวันที่ต้องการไม่ได้ แสดงว่าคิวนัดหมายนั้นเต็ม
วันที่เปิดให้บริการ จำนวนที่เปิดรับลงทะเบียน จำนวนที่ลงทะเบียนไปแล้ว Action

Social Share